fbpx

Skolutveckling

Våra skolor vilar på en demokratisk grund och skolan syftar till att barn och ungdomar ska få en möjlighet att inhämta och utveckla kunskap och värden. För att möjliggöra detta är miljön för lärande betydelsefull och också pedagogers kunskap om lärandemiljö och tilltro till sin förmåga att kunna bidra till denna.

Skolan ska bidra till elevers reflektion och lärande” (Lgr 11) och utifrån detta blir också förskolelärares och lärares reflektion och lärande en betydelsefull del i att möjliggöra sammanhang där barn och ungdomars får en möjlighet till reflektion, lärande och utveckling.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och en förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten” (Lgr 11, s7).

För att kunna bidra med det som barn har rätt till behöver också lärare ha liknande förutsättningar. I vårt samarbete med skolor och kommuner bygger vi på en tydlig värdegrund utifrån skolans mål och en vision om hur de som är involverade skulle önska att det såg ut. Vi är övertygade om att det finns oerhört mycket erfarenhet, kunskap och kompetens hos förskolelärare, lärare och andra yrkeskategorier inom skolan. Vi vill ta tillvara på denna, frigöra kapacitet, tilltro till den egna förmågan, engagemang och yrkesstolthet i arbete mot uppsatta mål.

Vi vill bidra till att de som arbetar inom skola och förskola får en möjlighet att använda sin kompetens och förmågor på bästa sätt och utveckla dessa. Genom att pedagoger och skolans personal får en ökad tydlighet i sitt uppdrag och sina möjligheter utifrån detta ges också en möjlighet att sam-skapa den önskade framtiden. Vi arbetar processinriktat med inspiration från Appreciative Inquiry. Appreciative Inquiry är ett arbetssätt och teori som erbjuder en möjlighet att ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som finns, förankra processer, skapa delaktighet och ansvarstagande utifrån uppsatta mål och visioner. Vi leder processer i ett nära samarbete med ledning.

Syftet med utvecklingsprocesserna är alltid att ha barn och ungdomars lärande och utveckling i fokus, detta genom att ta tillvara på den kunskap som finns hos pedagoger, utveckla lärande dialoger och att bidra till en generativ utveckling inom verksamheter.

Skolan är en otroligt viktig plats för att sam-skapa det framtida samhälle vi kommer att få. Detta förutsätter en inkludering där varje barn och ungdomar kan få det unika lärosammanhang och stöd de behöver. Vi vill frigöra den kunskap och erfarenhet som finns hos förskolelärare, lärare, resurspedagoger och hos elevvårdsteam för att i större utsträckning kunna bidra till barn och ungdomars förskole- och skoltid. Detta förutsätter givetvis också ett nära samarbete med barn och ungdomar och deras föräldrar. Vi tror på samskapandets kraft.

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion!

Stiftelsen Insperocenter

Org nr 802426-6333

Varby Trädgård 1

614 92 Söderköping

Insperocenter är en icke vinstdrivande stiftelse och kunskapscentrum vars syfte är att driva utveckling av och uppmuntra systemiskt och styrkebaserat arbete med barn, ungdomar, familjer, individer, grupper och organisationer. Nationellt som internationellt.

info(at)insperocenter.org

Telefon 0733-569347

 

(c) 2020 Stiftelsen Insperocenter