fbpx

Om oss

Insperocenter är en icke vinstdrivande stiftelse och kunskapscenter som i första hand riktar sig till professionella och deras utveckling. Vi arbetar utifrån en systemisk och styrkebaserad värdegrund och erbjuder utbildningar, processledning och flexibla lösningar där målet är att stärka alla inblandade för varaktig positiv förändring.

Vi ser oss som ett stöd och ett komplement till skolor, kommuner, landsting och ideella organisationer i arbetet med förändringsarbete med fokus på barn, ungdomar, vuxna och familjer. Vi arbetar med såväl etiska och kulturella aspekter av mänskligt samspel och relationer.

Insperocenter verkar nationell och internationellt på egen hand och i samarbete med andra aktörer. Vi ser oss som ett komplement till andra viktiga insatser som redan görs. Insperocenter fungerar som en paraplyorganisation under vilken olika projekt/utvecklingsarbeten kan drivas såväl nationellt som internationellt.

Vi har lång erfarenhet av styrkebaserat och systemiskt förändringsarbete med individer, barn, ungdomar, familjer, grupper och organisationer. Vi har även lång erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete kopplat till samhälle och psykisk, social och fysisk hälsa.

Vi samarbetar också med andra kollegor med lång erfarenhet inom styrkebaserat förändringsarbete.

Vi brinner för att tillsammans med dem vi samarbetar med sam-skapa sammanhang vilka bidrar till att människors resurser och potential tas till vara på optimalt.

Eventuellt överskott investeras i stiftelsen och i projekt.

 

Värdegrund

Insperocenter är en icke vinstdrivande stiftelse och kunskapscentrum vars syfte är att på olika sätt driva utveckling av och uppmuntra systemiskt och styrkebaserat arbete med barn, ungdomar, familjer, individer, grupper och organisationer. Nationellt som internationellt.

Vi vill uppmuntra och bidra till att utveckla såväl barn, ungdomar, vuxnas och gruppers styrkor och handlingskrafthet på ett sätt så att detta leder till att individer och grupper får stärkt självförtroende, balanserad självkänsla och ökad tilltro till sin egen förmåga. Vi arbetar genom tydliga målbilder som skapar engagemang, förankring och ett ansvarstagande i arbetet mot uppsatta mål.

Insperocenter utforskar resurser och kompetens för att ge människor stöd i att kunna börja ta steg emot mål och drömmar om hur man skull vilja ha det. Genom att synliggöra och utveckla resurser så kan även människors eget ansvarstagande öka

Insperocenter vänder sig till främst till professionella som möter dem som behöver och vill åstadkomma en förändring i sitt liv vad det gäller t ex utvecklad social, emotionell och fysisk hälsa, självförsörjning, utbildning och utveckling.

Insperocenter arbetar som komplement till och i samarbete med andra organisationer

Insperocenter arbetar för att sammanlänka människor i syfte att skapa en berikande mångfald och nya möjligheter såväl vad det gäller nya perspektiv som att ta tillvara på individer och gruppers unika resurser och kompetens för att skapa en bättre helhet.

Insperocenter arbetar för ett utvecklat resursutnyttjande av såväl mänskliga som ekonomiska och materiella resurser

Insperocenters fokus internationellt är utvecklingsbistånd i form av insatser där människors kraft tas tillvara på och sammanhang skapas för att människor ska utveckla sina egna förmågor och få möjlighet att ta ansvar för sina egna liv utifrån sina unika perspektiv och unika förståelse.

Insperocenter arbetar med utvecklingsarbete och utvecklingsbistånd där man bygger på människors egna erfarenheter och kompetens. Genom kreativa och styrkebaserade metoder ger Insperocenter människor stöd i att skapa nya livsberättelser och möjligheter till nytt handlande för att förbättra människors psykiska och fysiska välmående och tilltro för framtiden.

Insperocenter verkar i såväl det lilla som det stora med en tilltro till att om människor får möjlighet att utvecklas, känner sig betydelsefulla, får tilltro till sig själva och får en ökad känsla av meningsfullhet så ökas också människors tilltro till andra och förmåga att samarbete med andra.

Insperocenter bygger sina tankar på principen ”pay it forward” och är övertygade om att varje liten handling i positiv riktning har en betydelse för framtiden, för vårt gemensamma ansvarstagande för de medmänniskor vi har och den värld vi lever i.

Insperocenter ser alla människor som världsmedborgare och att genom att vara med och bidra till att andra får det bättre så kommer människor också att må bättre själva.

Insperocenters fokus är att:

Skapa sammanhang för växande och utveckling hos individer och grupper utifrån människors egen unika förståelse, kompetens och potential.

Driva utvecklingsarbete som leder till ökad företagsamhet och sysselsättning och känsla av meningsfullhet

Bidra till utvecklade av människors tilltro till sin egen förmåga, utvecklande av förmågor, hälsa och välmående

Arbeta för att utveckla och bidra med kunskap och utveckling av systemiskt och styrkebaserat arbete med individer, grupper i olika kulturella sammanhang.

 

Vad bygger våra idéer på?

Inspero grundar sina idéer på en tilltro till att alla människor har styrkor och att om människors resurser och kompetens tas tillvara på och får möjlighet att utvecklas genom nya sammanhang och perspektiv så kan människor själva i stor utsträckning ta ansvar för sina liv.

Vi utgår från att varje människa är unik utifrån sin unika förståelse och erfarenheter. Varje sammanhang är också unikt. Människors förståelse, språk och de sammanhang vi skapar kan ses som sociala konstruktioner. Utifrån detta måste ett utvecklingsarbete ske och utvecklas i nära samarbete med dem det berör och utifrån deras förutsättningar. För att kunna utforska människors resurser och kompetens behöver man också utforska vad som är viktigt för människor, vad människor värderar i sitt liv, hur de förstår sitt liv och vad de har för drömmar för framtiden. För att människor ska känna hopp och få möjlighet att känna sig delaktiga i sin egen framtid behöver de också känna meningsfullhet och ha en tilltro till sin egen förmåga.

 

Vi som jobbar här

Vi som arbetar i Insperocenter har lång erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och förändringsarbete nationellt och internationellt. Vi har särskilt fokus på utvecklingsarbete inom skola och offentlig verksamhet samt internationella projekt med fokus på att stärka individer och gruppers egna förmågor och potential. Vi brinner för att tillsammans med dem vi samarbetar med sam-skapa sammanhang vilka bidrar till att människors resurser och potential tas till vara på optimalt.

 

Kicki Oljemark

Grundare och verksamhetsansvarig

PhD i systemiskt och styrkebaserat arbete, MSc Ledarskap och organisationsutveckling, socionom och familjeterapeut. Kicki har lång erfarenhet av att leda systemiska och styrkebaserade utbildningar och förändrings/utvecklingsarbete både nationellt och internationellt. Kicki har under de senaste 10 åren främst arbetet med utbildningar för chefer och medarbetare i skiftande professioner inom offentlig sektor och med skolutveckling.

Kicki arbetar också deltid på Mälardalens högskola som lektor inom arbetsliv och hälsa.

Telefon 0733-569347

E-post: kicki.oljemark(at)insperocenter.org 

 

Mia Stenberg Lind

Socionom och familjeterapeut med åtskilliga påbyggnadsutbildningar så som MI, socialpedagogik och neuropsykiatri. Mia har under sina närmare 20 år som socionom skaffat en bred och gedigen erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och förändringsarbete med barn, ungdomar, vuxna och grupper i skiftande sammanhang. Mias erfarenhet sträcker sig allt från det personliga mötet med individer i utsatta situationer, förändringsarbete med grupper, olika former av verksamhetsutveckling och till olika former av utbildningar.

E-post: mia.stenberg.lind(at)insperocenter.org

 

Samarbetspartners

Vi samarbetar både med aktörer i Sverige och internationellt utifrån uppdrag och önskemål. Vi är associerade med Taos institute som är världsledande sammanhang för utveckling av socialkonstruktionistiska, systemiska och styrkebaserade teorier och metoder. Vi ingår även i internationellt nätverk för Appreciative Inquiry och deltar regelbundet på konferenser för att ta del av senaste rön och erfarenheter från jordens alla hörn. Syftet med detta är både att hålla oss ajour med den kunskap som finns, för att lära tillsammans och för att kunna erbjuda bästa värde genom samarbete för våra uppdragsgivare.

När det gäller ledarskap och organisationsutveckling har vi ett nära samarbete med Senspero ledarskap och organisationsutveckling.se vidare www.senspero.se

Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Telefon 0733-569347

e-post: info(at)insperocenter.org

Stiftelsen Insperocenter

Org nr 802426-6333

Varby Trädgård 1

614 92 Söderköping

Insperocenter är en icke vinstdrivande stiftelse och kunskapscentrum vars syfte är att driva utveckling av och uppmuntra systemiskt och styrkebaserat arbete med barn, ungdomar, familjer, individer, grupper och organisationer. Nationellt som internationellt.

info(at)insperocenter.org

Telefon 0733-569347

 

(c) 2020 Stiftelsen Insperocenter