fbpx

Handledning

Vi erbjuder handledning som stöd till verksamheter som jobbar inom socialt arbete, migration, vård, behandling och omsorg. I det löpande arbetet samt vid omorganisationer, nystarter etc. För att stärka professionella i sin yrkeskompetens, utveckla kreativitet, engagemang och nya arbetsmetoder för ett framgångsrikt arbete. Vi bidrar med ett systemiskt och styrkebaserat förhållningssätt till handledning och kreativa, innovativa metoder och nya perspektiv som skapar yrkesstolthet och engagemang.

Det systemiska perspektivet undersöker samband, mönster och kommunikation i relationer mellan personer, par eller i en familj. De personer, relationer som vid det tillfället är betydelsefulla för dem vad det gäller idéer och förståelse och som ger mening till deras beteende och handlande. Perspektivet erbjuder ett helhetsperspektiv i förändrings- och utvecklingsarbete och lyfter fram alla individers erfarenheter och förståelse som betydelsefulla samtidigt som vissa erfarenheter och viss förståelse är mer betydelsefull för en persons förståelse än andra.

Syftet med det systemiska arbetet är kortfattat att arbeta för ett hållbart resultat som erbjuder alla berörda att utvecklas framåt för att uppnå utvecklad livskvalitet och en positiv utveckling där individers kompetens tas till vara på och får möjlighet att utvecklas. Vi utforskar olika system och dess relationer av vilka varje individ är en del, med hänsynstagande till den förståelse som ger mening till människors handlande. Det handlar om kommunikation och dess mönster som uppstår mellan människor när de interagerar med varandra och med varandras idéer.

Det systemiska förhållningssättet innebär att man förutsätter att alla individer har sina egna upplevelser och sin förståelse som skapats och skapas utifrån erfarenheter, olika sammanhang och de drömmar man har inför framtiden. Detta innebär att vi har stora möjligheter att hitta olika former av vägar att arbeta, olika vägar som passar just för den eller de personer vi möter för stunden genom att utforska människors unika förståelse och vad de värdesätter i sitt liv som också gör att de handlar och tänker som de gör. Ett systemiskt förhållningssätt innebär att se att det finns en mångfald av förståelse och beskrivningar och alla är lika ”rätta” utifrån varje persons unika situation och förståelse. Det finns således inte en sanning utan flera beskrivningar och förståelser som lever parallellt.

Ett centralt fokus i det systemiska förändringsarbetet är relationen mellan mening och handlande. Detta innefattar ett intresse för hur människors förståelse av sitt liv uppstår genom kommunikativa processer. I handledning leder detta fokus oss till att undersöka sambanden mellan människors erfarenheter, beskrivningar och berättelser om sitt liv. En systemisk handledning tar hänsyn till din förståelse och erfarenheter och erbjuder ett kreativt, uppskattande och inspirerande arbetssätt för nya perspektiv och metodutveckling.

Stiftelsen Insperocenter

Org nr 802426-6333

Varby Trädgård 1

614 92 Söderköping

Insperocenter är en icke vinstdrivande stiftelse och kunskapscentrum vars syfte är att driva utveckling av och uppmuntra systemiskt och styrkebaserat arbete med barn, ungdomar, familjer, individer, grupper och organisationer. Nationellt som internationellt.

info(at)insperocenter.org

Telefon 0733-569347

 

(c) 2020 Stiftelsen Insperocenter