fbpx

Meningsfullhet med uppdraget i fokus

Handlingsutrymme och arbetsglädje

Lärande - personlig och professionell utveckling

Förmågor möter potential i goda möten

Insperocenter är en värdebaserad stiftelse som verkar för att sprida styrkebaserat och systemiskt förhållningssätt och förändringsarbete. Vi riktar oss främst till dig som professionell inom offentliga sektorn och idéburna verksamheter, till dig som möter barn, ungdomar och vuxna i samhällets olika sammanhang. Vi vänder oss till dig som har samtal som ett av dina viktigaste verktyg och som vill utvecklas i din profession och som person.

Alla människor har resurser och kompetens och till detta en inneboende kapacitet vilken kan frigöras och växa, det gäller såväl dig som professionell som dem du möter. Resurser och potential frigörs genom ett styrkebaserat förhållningsätt där meningsfullhet, begriplighet och en tilltro till sin egen förmåga är en betydelsefull del. Vi vill bidra till ditt ökade handlingsutrymme och din ökade förmåga att guida människor att se och ta tillvara på sin egen potential. Detta genom meningsfulla och konstruktiva samtal och möten vilka bidrar till begriplighet och eget ansvarstagande. Vi vill bidra till att du upplever att du utvecklas i din profession och kan känna dig stolt över det viktiga arbete du gör och det du bidrar med.

Våra erbjudanden

Insperocenter erbjuder framförallt utbildningar, inspirationsdagar, processledning och handledning. Detta med fokus på att bidra till att frigöra och stärka människors resurser och potential, utveckla samarbete och sam-skapa en hållbar utveckling utifrån tydliga mål och uppdrag. Våra systemiska utbildningar varvar teori med berättelser, teknik och övningar, allt för att öka ditt lärande och ge dig praktiska verktyg att kunna använda i ditt arbete.

Hos oss arbetar erfarna konsulter med gedigen utbildning inom systemiska och styrkebaserade perspektiv och med stor erfarenhet av att leda utbildningar och processer. De som arbetar på Insperocenter har också egen praktisk erfarenhet av samarbete och utvecklingsarbete relaterat till barn, ungdomar och vuxna inom skola, vård och omsorg och med människor i många gånger mycket utsatta situationer. Insperocenter har ett stort nätverk av samarbetsparter nationellt och internationellt och har bland annat en koppling till Taos institute och med världsledande internationella utbildare och inspiratörer inom området.

För oss på Insperocenter är det en självklarhet att hålla oss ajour med det senaste inom forskning utifrån systemiska, narrativa, socialkonstruktionistiska, styrkebaserade och neurovetenskapliga perspektiv och metoder. I våra utbildningar kan du vara säker på att du både får teori och verktyg som gör en skillnad för dig själv och dem du möter.

Ett systemiskt och styrkebaserat förhållningssätt

Mötet med andra människor bjuder in oss i både komplexitet och möjligheter. I ett systemiskt perspektiv ser vi att det finns många olika sätt att förstå, uppleva och beskriva händelser, upplevelser och samman­hang. Utifrån ett systemiskt perspektiv får vi både en förståelse för denna komplexitet och dess möjligheter samtidigt som vi får konkreta verktyg att använda oss av i mötet med andra.

Det systemiska perspektivet lägger särskilt fokus på kommunikation och dess betydelse. Här belyses språkets betydelse, frågornas kraft och samtalets möjligheter. Det konkreta systemiska arbetet handlar om att främja konstruktiva meningsskapande processer och bidra till hjälpsam kommunikation och hjälpsamma samspelsmönster. Mening och förståelse ses som en process i ständig utveckling. Vår förståelse och tilltro till oss själva påverkar de möjligheter vi ser och vårt handlande, detta gäller både oss själva och de vi möter i vårt arbete.

Ett systemiskt och styrkebaserat förhållningsätt erbjuder ett fokus på individers och gruppers egen kompetens och resurser och hur vi kan hjälpa människor att själva komma vidare i sin utveckling och sin önskade förändring. Perspektiven tar hänsyn till kulturella aspekter och varje individs unika förståelse och erfarenheter. Med teori som utgångspunkt och praktiska verktyg får du möjligheter att hitta nya vägar till att arbeta mer etiskt, innovativt och effektivt med människor, med perspektiv och metoder som ökar människors tilltro till sig själva, det egna ansvarstagandet och tillvaratagande av potential.

Stiftelsen Insperocenter

Org nr 802426-6333

Varby Trädgård 1

614 92 Söderköping

Insperocenter är en icke vinstdrivande stiftelse och kunskapscentrum vars syfte är att driva utveckling av och uppmuntra systemiskt och styrkebaserat arbete med barn, ungdomar, familjer, individer, grupper och organisationer. Nationellt som internationellt.

info(at)insperocenter.org

Telefon 0733-569347

 

(c) 2020 Stiftelsen Insperocenter
Systemiska utbildningar