Familjekraftsprogram på skola

 

Familjekraftsprogram är ett nytt framgångsrikt sätt att arbeta med barn/ungdomar som har svårigheter i skolan och med deras familjer. Detta arbetsätt som har sitt ursprung i Marlborough stiftelsens arbete i London sprider sig nu i Europa men är ännu så länge relativt obefintligt i Sverige.  Familjekraftsprogram erbjuder ett omfattande program där vi arbetar med fokus på barn och ungdomars specifika utvecklingsområden i ett kraftfullt förebyggande arbete. De familjer som blir aktuella i detta samarbete består av en eller två föräldrarepresentanter och ett barn eller en ungdom som har visat upp svårigheter i skolan. Detta kan handla om tillbakadragenhet, koncentrationssvårigheter, hett temperament, överaktivitet, avvikande beteende och dålig impulskontroll. Det kan också handla om mer inåtvända barn och barn som har svårt för att ta sig till skolan eller barn och ungdomar som på olika sätt har haft svårt i samspel med andra på skolan men också på fritiden.

Vi arbetar utifrån utgångspunkten att ifall varje barn och ungdom får sina unika och möjliggörande förutsättningar och ifall de involveras i mål och strategier i ett nära samarbete med föräldrar och skolpersonal så kommer de resurser barnen har utvecklas mer och mer.

Detta är ett arbete där såväl föräldrar, barn, ungdomar och skola är involverade. Familjekraftsprogrammet syftar till att minska placeringar och att ge barn och ungdomar stöd i att känna att de lyckas och får möjlighet att utveckla sina resurser utifrån den vanliga skolmiljön.

Vi träffas på regelbunden basis under en period på ett par månader. Mellan dessa träffar finns också ett nära samarbete med klasslärare och annan viktig personal på skolan för att optimera en framgångsrik utveckling. Varje barn och ungdom har sina specifika mål som backas upp genom såväl familjekraftsteamet och i ett nära samarbete med skolpersonal. I detta program stöttas föräldrar i att kunna ge sina barn ett optimalt stöd. Alla föräldrars, barns och ungdomars resurser används i arbetet för att stötta barnet eller ungdomen i att nå de mål som varje barn och ungdom som deltar i programmet har satt upp. Genom att involvera och stärka föräldrar, barn och ungdomar och synliggöra deras resurser möjliggör vi för barn och ungdomar att lyckas. Familjekraftsprogram är ett mycket kollaborativt, kreativt och involverande arbetsätt där målet är att alla som deltar ska känna sig betydelsefulla i arbetet för hela gruppens och varje individs framgång.

Vi som arbetar med familjekraftsprogram har alla utbildat oss i Marlborough konceptet och hur man kan arbeta med ”familjeklasser” i England. Vi har deltagit i verksamheten på plats och också tagit del av deras fantastiskt positiva forskningsresultat.

Verksamheten bygger på systemiska, styrkebaserade och strukturella familjeterapeutiska idéer och metoder där syftet är att skapa ett sammanhang för utveckling. Optimal gruppstorlek är 6-8 barn och eller ungdomar med minst en föräldrarepresentant. I grupperna arbetar två familjeterapeuter och en representant från skolan under ett par timmar i veckan tillsammans med elever och föräldrar.

Arbetet är kreativt med tydligt målfokus för varje barn och ungdom, vi bygger på lek och innovativa övningar för att såväl hitta styrkor som att bygga vidare på dessa.

Målet är:

Att skapa en positiv förändring hos barn och ungdomar så att de får möjlighet att lyckas i skolan.

Att utveckla ett större välmående hos barn och ungdomar

Att bjuda in föräldrar till samverkan och samarbete. Att skapa en teamkänsla där föräldrars kompetens och resurser tas fram och används:

* Att föräldra- och barnrelationen utvecklas till det bättre

* Att utforska och stärka resurser och kompetens hos barn, ungdomar och deras föräldrar

* Att avlasta och minska mental stress hos föräldrar

* Influera skolvärlden och skolornas sammanhang till att i högre utsträckning se och uppmuntra positivt beteende och barn och ungdomars styrkor i stället för att tendera att fokusera på problem

* Systemisk intervention i skolorna där man bryter negativa spiraler till förmån för positiva

* Utveckla arbetsglädje hos såväl elever som lärare

* Motverka utslagning för elever och utveckla ett förebyggande arbete på skolor