Värdegrund

Insperocenter är en icke vinstdrivande organisation vars syfte är att på olika sätt driva utveckling av och uppmuntra systemiskt och styrkebaserat arbete med barn, ungdomar, familjer, individer, grupper och organisationer. Nationellt som internationellt.

Vi vill uppmuntra och bidra till att utveckla såväl barn, ungdomar och vuxnas styrkor och handlingskrafthet på ett sätt så att detta leder till att individer och grupper får stärkt självförtroende och ökad tilltro till sin egen kompetens och förmåga. Vi arbetar genom tydliga målbilder som skapar engagemang, förankring och ett ansvarstagande i arbetet mot uppsatta mål.

Insperocenter utforskar resurser och kompetens för att ge människor stöd i att kunna börja ta steg emot mål och drömmar om hur man skull vilja ha det. Genom att synliggöra och utveckla resurser så kan även människors eget ansvarstagande öka

Insperocenter vänder sig till Individer och grupper av människor som behöver och vill åstadkomma en förändring i sitt liv vad det gäller t ex utvecklad social, emotionell och fysisk hälsa, självförsörjning, utbildning och utveckling

Insperocenter arbetar som komplement till och i samarbete med andra organisationer

Insperocenter arbetar för att sammanlänka människor i syfte att skapa en berikande mångfald och nya möjligheter såväl vad det gäller nya perspektiv som att ta tillvara på individer och gruppers unika resurser och kompetens för att skapa en bättre helhet.

Insperocenter arbetar för ett utvecklat resursutnyttjande av såväl mänskliga som ekonomiska och materiella resurser

Insperocenters fokus internationellt är utvecklingsbistånd i form av insatser där människors kraft tas tillvara på och sammanhang skapas för att människor ska utveckla sina egna förmågor och få möjlighet att ta ansvar för sina egna liv utifrån sina unika perspektiv och unika förståelse.

Insperocenter arbetar med utvecklingsarbete och utvecklingsbistånd där man bygger på människors egna erfarenheter och kompetens. Genom kreativa och styrkebaserade metoder ger Insperocenter människor stöd i att skapa nya livsberättelser och möjligheter till nytt handlande för att förbättra  människors psykiska och fysiska välmående och tilltro för framtiden.

Insperocenter verkar i såväl det lilla som det stora med en tilltro till att om människor får möjlighet att utvecklas, känner sig betydelsefulla, får tilltro till sig själva och får en ökad känsla av meningsfullhet så ökas också människors tilltro till andra och förmåga att samarbete med andra.

Insperocenter bygger sina tankar på principen ”pay it forward” och är övertygade om att varje liten handling i positiv riktning har en betydelse för framtiden, för vårt gemensamma ansvartagande för de medmänniskor vi har och den värld vi lever i.

Insperocenter ser alla människor som världsmedborgare och att genom att vara med och bidra till att andra får det bättre så kommer människor också att må bättre själva.

Insperocenters fokus är att:

Skapa sammanhang för växande och utveckling hos individer och grupper utifrån människors egen unika förståelse och kompetens

Driva utvecklingsarbete som leder till ökad företagsamhet och sysselsättning och känsla av meningsfullhet

Bidra till utvecklade av människors tilltro till sin egen förmåga, utvecklande av förmågor, hälsa och välmående

Arbeta för att utveckla och bidra med kunskap och utveckling av systemiskt och styrkebaserat arbete med individer, grupper i olika kulturella sammanhang.

Vilka är vi?

Insperocenter verkar som ett komplement till existerande organisationer och verksamheter.

Insperocenter är en nonprofit stiftelse som bygger sitt arbete på en tydlig värdegrund.

Inspero centers personal har alla lång erfarenhet av styrkebaserat arbete med individer och grupper nationell och internationellt. Alla medarbetare har högskoleutbildning och vidare utbildning inom såväl systemiskt terapeutiskt arbete som systemiskt och styrkebaserat arbete med organisationer.

Vi har alla lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, familjer och individer och grupper såväl inom landsting, kommunal verksamhet, den privata sektorn och inom frivilligt arbete.

Inspero grundar sina idéer på en tilltro till att alla människor har styrkor och att om människors resurser och kompetens tas tillvara på och får möjlighet att utvecklas genom nya sammanhang och perspektiv så kan människor själva i stor utsträckning ta ansvar för sina liv.

Vad bygger vi våra idéer på?

Vi utgår från att varje människa är unik utifrån sin unika förståelse och erfarenheter. Varje sammanhang är också unikt. Människors förståelse, språk och de sammanhang vi skapar kan ses som sociala konstruktioner. Utifrån detta måste ett utvecklingsarbete ske och utvecklas i nära samarbete med dem det berör och utifrån deras förutsättningar. En försörjningsfråga ser olika ut i olika länder och olika sammanhang och hur den ser ut är en värderingsfri fråga så länge det handlar om att människor får förbättrade livsvillkor, känner sig betydelsefulla och får ökad tilltro till sin egen kompetens och sina egna förmågor och möjligheter.

För att kunna utforska människors resurser och kompetens behöver man också utforska vad som är viktigt för människor, vad människor värderar i sitt liv, hur de förstår sitt liv och vad de har för drömmar för framtiden. För att människor ska känna hopp och få möjlighet att känna sig delaktiga i sin egen framtid behöver de också känna meningsfullhet.

Insperocenters mission är

Att ta tillvara på individer och gruppers förmågor, resurser och kunskap såväl som potential.

Att främja organisationer och verksamheters styrkebaserade utveckling genom att sprida det systemiska och styrkebaserade arbetet i Sverige och internationellt.

Att bygga på styrkor och hopp i arbetet med människor utifrån att stärka människors tilltro till sin egen förmåga

Att bidra till att skapa tydliga målbilder vilka visar riktning och gör det möjligt för människor att vara delaktiga i sin egen utveckling, målbilder vilka skapar engagemang och ansvarstagande.

Att värna om sam-skapade processer där människor är unikt involverade i sin egen önskade utveckling

Att bidra till ett tydligt och engagerande uppdragsfokus i socialt arbete – För vems skull är vi här och gör det vi gör? Hur kan vi sam-skapa med dem vi vill bistå?

Att värna om att skolan är en otroligt viktig plats för att sam-skapa det framtida samhälle vi kommer att få. Att genom skolan och förskolans sammanhang bidra till det samhälle vi vill ha i framtiden.

Att bidra om kunskap om vad som gör en skillnad för barn och ungdomar men också vuxnas lust att lära men också förutsättningar för att kunna lära.

Att möjliggöra för fler barn att kunna gå i vanlig klass och ge verksamheter som arbetar med stöd till barn, ungdomar och familjer med särskilda behov stöd i att bedriva en framgångsrik verksamhet.